samorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskich
samorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskichsamorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskichszkoła podstawowa widok dla słabo widzących
A A A

Witaj,
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej chce przygotować zmiany, które sprawią, że uczennice i uczniowie będą mieli większy wpływ na sprawy szkoły.
Zanim jednak Ministerstwo je wprowadzi, prosimy Cię, żebyś ODDAŁ/ODDAŁA GŁOS,WYRAZIŁ/ WYRAZIŁA SWOJĄ OPINIĘ dotyczącą tego, o czym powinni współdecydować uczniowie w polskich szkołach i w jakiej formie.

   
1

1. Na jakie szkolne sprawy uczniowie powinni mieć wpływ w polskich szkołach?

 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
godzina rozpoczynania pierwszych lekcji
menu stołówki
udział szkoły w akcjach społecznych
wybór miejsca wycieczki szkolnej
wybór miejsca „zielonej szkoły”
terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych
zmiany zapisu statutu szkoły
regulamin szatni
regulamin użytkowania boiska/sali
regulamin współpracy nauczycieli z rodzicami
długość przerw
sposób świętowania wydarzeń lokalnych, szkolnych
festyny, imprezy szkolne
regulamin rady rodziców
wybór opiekuna SU
sposób wydatkowania funduszy rady rodziców
regulamin samorządu uczniowskiego
DYDAKTYKA/ NAUCZANIE
dobór podręcznika i programu nauczania
Zasady oceniania
wybór metod edukacyjnych (np: wykład, praca w grupach, gry, dyskusje, eksperymenty itp.)
formy pracy domowej
wybór miejsca prowadzenia lekcji poza szkołą (park, kino itp.)
wybór tematów uczniowskich projektów edukacyjnych
zapraszanie rodziców jako ekspertów na lekcje
organizowanie pozalekcyjnych przedsięwzięć edukacyjnych
wizyty w pracy u rodziców
przedsięwzięcia naukowe (eksperymenty, badania terenowe itp.)
pisanie próbnych egzaminów z rodzicami
wspólne wywiadówki dla rodziców i uczniów
ORGANIZACJA PRZESTRZENI
ustawienie ławek w salach lekcyjnych
przygotowania miejsc do wspólnego spędzania czasu uczniów
tworzenia okazji do integracji uczniów z różnych klas
zapewnienie miejsca do komfortowej rozmowy rodzica z nauczycielem
wygląd i urządzenie sal lekcyjnych
wygląd i urządzenie korytarzy
wygląd i zagospodarowanie terenu wokół szkoły
sposób wykorzystania pomieszczeń
przestrzeń dla relaksu
A może są jeszcze inne ważne sprawy, na które uczniowie powinni mieć wpływ? Wpisz je tutaj:
2

Zastanawiamy się nad wprowadzeniem w każdej szkole RADY UCZNIÓW, podobnie jak istnieje rada pedagogiczna i rada rodziców. RADA UCZNIÓW byłaby oficjalnym głosem uczniów w rozmowach z dyrekcją i rodzicami o sprawach szkoły.

 
czy Rada Uczniowska jest potrzebna w Twojej szkole?
czy jej członkowie powinni być wybierani w wyborach ogólnoszkolnych?
czy jej członkowie powinni być wybierani przez samorządy klasowe?
3

Kto powinien decydować o wyborze opiekuna samorządu uczniowskiego?

 
Dyrektor
Uczniowie w głosowaniu
4

Ostatnie pytanie dotyczy gromadzenia środków finansowych przez samorząd uczniowski. Czy Twoim zdaniem:

 
Samorząd uczniowski powinien mieć możliwość gromadzenia pieniędzy?
Samorząd uczniowski powinien otrzymywać z budżetu szkoły pewne środki na swoje działania?
Samorząd uczniowski nie potrzebuje pieniędzy, by działać?
5

Jestem uczniem/uczennicą

 

Projekt "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

samorząd uczniowski zadania samorząd szkolny pomysły prawa samorządu uczniowskiego działania samorządów uczniowskich

realizacja: strony www NET-atak.pl